bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

การพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม (Human Holistic Development)

หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวม (Human Holistic Development )

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หลักการและเหตุผล

         จากการอบรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส่วนงานไหน ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรประสบพบเจอก็คือ พนักงานเข้าอบรมแล้ว ช่วงแรกจะมีไฟในการทำงาน แต่หลังจากนั้นก็จะหมดไฟลงไปเรื่อยๆ แล้วก็รอปีต่อไปที่จะทำการจุดไฟให้ลุกขึ้นอีกครั้ง

         ซึ่งถ้ามาดูกันแล้วจะเห็นได้ว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ 1-2 เดือน ที่ผลงานจะดีขึ้น และหลังจากนั้น 10 เดือน จะพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะค่อยๆทรงตัวและลดลงไปในที่สุด ส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เริ่มไม่เห็นความสำคัญของการฝึกอบรม จึงมองแค่อบรมตามกฎหมายหรือตามนโยบายของบริษัท ทั้งๆที่การฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่เพราะขาดความเข้าใจในการที่นำมาปรับใช้ และความต่อเนื่องในการอบรมรวมไปทั้งการเฝ้าติดตามประเมินผลหลังอบรมไม่มีการติดตามผล (ก่อนอบรม หลังอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน)

      ทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากหลักสูตรต่างๆ ที่มีการอบรมให้แก่บุคลากร ไม่มีความเชื่อมโยงกันหรือถ้ามีแต่ก็ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงกันได้ว่าทุกๆ หลักสูตรมันเกี่ยงข้องกันอย่างไร

     จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวม ( Human Holistic Development ) ที่จะทำการเชื่อมโยงหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นเป็นตอนด้วยระดับความเข้มข้นของหลักสูตรที่จะค่อยๆ เพิ่มความเข้าใจ จนถึงการที่จะนำไปปฏิบัติแบบใช้ได้จริงในการทำงาน   จะเริ่มต้นด้วยหลักสูตร

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

1.หลักสูตรการเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพด้วย 5Q (Leadership with 5Q)

  หลักการและเหตุผล

5Q คืออะไร?

        การเป็นผู้นำที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

          การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของผู้นำนั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ

 

          การพัฒนาผู้นำและนักผู้บริหารมืออาชีพจึงต้องให้ความสำคัญ ทั้ง 3 ด้าน คือ

1.ความรู้ความสามารถในงาน 
2.การคิดเชิงกลยุทธ์ 
3.การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้ผู้นำและนักบริหารมืออาชีพพัฒนาตัวเอง เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

        ผู้นำและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้รูู้จักตัวเอง, รู้จักพนักงาน, รู้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทำให้การบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสัมฤทธิผลสำคัญโดยง่าย และเมื่อพัฒนาทีมงานโดย จัดการทำเอง จัดการพนักงาน จัดองค์การให้ เหมาะสมและบริหารอย่างสร้างสรรค์แล้ว ก็จะกลายเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพที่ทรงคุณค่า 

        การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของผู้นำนั้น จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับผู้นำในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้ผู้นำมี 5Q ที่สูงขึ้น

 

IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

UQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

 

        การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้ผู้นำสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง  รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

             การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 5Q นั้น จะทำให้ผู้นำได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง นั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

            โดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 5Q แบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

วัตถุประสงค์

 1. สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ผู้นำสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างลงตัว สามารถประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 2. เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q ของผู้นำที่ดี และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นเหมาะสม
 3. ได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
 4. เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 5. ได้จุดร่วม และสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
 6. ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

– สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

– พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

– ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

– แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

– พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อย่างมีความสุข

 
 1. ได้ทดลองปฏิบัติผ่าน Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตนเอง
 

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารทุกระดับที่ต้องการมีเครื่องมือพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงสุด

 

ลักษณะของการอบรม

        เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 5Q (IQ EQ OQ AQ UQ ) และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

วิธีการ

 1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม ในอัตราส่วน เนื้อหาวิชาการ 70 : Work Shop กิจกรรม 30
 2. การใช้เครื่องมือทางด้าน 5Q และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น
 • Ai (Appreciative Inquiry)
 • Dialogue สุนทรียะสนทนา
 • เกมพฤติกรรม
 • Work Shop
 • การระดมความคิดด้วย 5Q
 • Clip VDO และอื่นๆ

 

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 • หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q
  • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ
  • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
  • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
  • เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ
 • การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน
 • เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ
  • การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา
 • การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย 5Q
 • ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • Work Shop
  • ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house
  • ระดมสมอง และแชร์ความคิด

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

กรอบการฝึกอบรม : รู้คน รู้งาน รู้ความต้องการขององค์กร

หัวข้อ (Topics) ประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ (Key Points)
ช่วงที่ 1 รู้คน ·         ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จัก Open Mind

·         นำเข้าสู่เนื้อหาหลักสูตร

·         5Q คืออะไร

·         การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย 5Q

·         รู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่นด้วย 5Q

·         ใครคือคนที่องค์กรต้องการ?

·         บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

·         ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ

·         Work Shop เรียนรู้คน จากโมเดลสัตว์ 4 ทิศ

 

ช่วงที่ 2 :

รู้งาน1

§  Work Shop 1 (การมองปัญหาด้วย 5Q)

§  ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการจัดการ

§  เรียนรู้วงจรเดมิง Deming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 1

ช่วงที่ 3 : 

รู้งาน 2

Work Shop2 (การแก้ปัญหาด้วย 5Q)

§  เรียนรู้วงจรเดมิง Deming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 2

§  การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา

o  การวางแผน

o  การมอบหมายสั่งงาน

o  การติดตามประเมินผล

o  การควบคุมและแก้ไขปัญหา

o  การรายงานผู้บังคับบัญชา

ช่วงที่ 4 : รู้ความต้องการขององค์กร   ·       รู้ความต้องการขององค์กร 

·       สรุปประเด็นสำคัญและเข้าทำความเข้าใจการบริหารแบบ 5Q อย่างลึกซึ้ง

·       Q&A พร้อมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์จริงจากวิทยากร

สร้างคุณค่าการทำงานร่วมกัน Commitment อำลา

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบบรมได้ความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการของ 5Q
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคของ 5Q และเข้าใจถึงวิธีการสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสุนทรียะ
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถสร้างสัมพันธภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยความคิดเชิงบวกและความรู้สึกดีๆที่มีต่อกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 

 2.หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

(Time Management & Creativity for effective work techniques)

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หลักการและเหตุผล :

          การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเวลาของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อผลงานที่แตกต่างและยอดเยี่ยมและการรับมือสูงความสำเร็จในธุรกิจยุคนี้

         ปัจจุบันแนวคิดในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพกำลังเปลี่ยนไปเพราะการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพได้สร้างความได้เปรียบในเชิงประสิทธิผลและผลลัพธ์ขององค์กรและบุคคลากรอย่างมีความแตกต่าง หากนับเอาผู้ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆแล้วพบว่า การจัดการเวลาอย่างมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ดีล้วนเป็นปัจจัยที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมาก

         การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก

          การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลานับว่ามีความสำคัญ ที่ทำให้เราสามารถจัดการงานที่สำคัญและ งานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีด้วย แค่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

      วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “เวลาเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตเรามาก”
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้จากการบริหารเวลาเป็น”
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดประเภทและลักษณะของงานได้ชัดเจนตามเป้าหมายของตัวเอง
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคนิคในการเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
 5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล
 6. ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของเวลาในชีวิตและรู้เท่าทันการใช้เวลาของตนเอง
 7. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการบริหารงานและบริหารเวลาในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

  bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หัวข้อการอบรม

Module 1: Overview

 • ทำไมถึงต้องบริหารเวลา
 • กรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจการบริหารเวลากับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

Module 2: Time Management Processes

 • 9 ขั้นตอนสู่การบริหารเวลา
 • วิเคราะห์มิติของเวลาที่มีมากกว่าที่เรามองเห็น
 • กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการบริหารเวลาในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง
 • แหล่งที่มาของความล้มเหลว และข้อควรระวังของการไม่รู้จักการบริหารเวลา
 

Module 3: Effective work techniques and Responsibilities

 • บทบาท และหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องช่วยกันบริหารเวลาในองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ทักษะที่จำเป็นและความสามารถในการบริหารเวลา
 • การมอบหมายงานที่เหมาะสมเป็นการบริหารเวลาที่ดีเยี่ยม (Delegating Techniques)
 • การบริหารเวลากับการประชุม (Effective Meeting)
 • การจัดการกับนิสัยบางอย่าง (Changing some habits) เช่น การผัดวันประกันพรุ่ง (Procrastination)
 • การไม่ยอมตัดสินใจ การชอบ อยากได้ทุกอย่าง ความไม่เป็นระเบียบ ฯลฯ
 • เทคนิคการจัดการกับเวลาที่เสียไป (How to use your waste time) เช่น เวลาระหว่างเดินทางมาทำงาน เวลาการรอคอย

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

Module 4: Time management tools and applications techniques

เครื่องมือในการบริหารเวลาและการประยุกต์ใช้

ทฤษฎี พาเรโต 80: 20

การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยหลัก ABC

บริหารเวลาด้วย เทคนิคการทำงานของ PDCA

เทคนิคการจัดลำดับและเลือกทำสิ่งที่สำคัญ

แบ่งประเภทความสำคัญ 3 ระดับ สำคัญมาก + สำคัญ  + ไม่สำคัญ

งานที่สำคัญ… คืองานประเภทไหน

งานที่สำคัญ… ควรวางแผน แยกประเภท และจัดลำดับอย่างไร

การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผลโดยการ    จัดแบ่งงาน  จัดแบ่งเวลา   จัดแผนงาน

ถ้าเราบริหารเวลาได้ดี เราจะมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง

บริหารเวลาได้ดี ได้ผลลัพธ์ดี ๆ เรื่องอะไรบ้าง

ทำไม บริหารเวลาได้ดี ถึงมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง

วันนี้ ต้องทำอย่างไร ให้เราบริหารเวลาได้ดีกว่าเมื่อวาน…

Work Life Balance กับ สมการของชีวิต

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

3 เทคนิคบริหารเวลา สร้างคุณค่าให้ชีวิต

 1. รู้จักเป้าหมาย
 2. รู้จักชีวิตตัวเอง
 3. รู้จักการจัดสรรเวลาดี ๆ ให้ชีวิต

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                                           50 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                 50%

   

3.หลักสูตร ทีมบิ้วดิ้ง (Stepteambuilding)

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập  bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập bắn cá casinoLiên kết đăng nhập  bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

Module 1 : การสร้างสัมพันธภาพด้วยการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

 • รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดในการสื่อสาร และการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้
 • เข้าใจองค์ประกอบ กระบวนการ หน้าที่ของการสื่อสาร สามารถขจัดอุปสรรคในการสื่อสาร สร้าง สมดุลระหว่างภาษาพูดกับภาษาท่าทาง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมีทักษะในการฟังที่มี ประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

หัวข้อการอบรม

 • THE JOHARI WINDOW
 • วิธีการขยาย OPEN AREA ให้กว้างขึ้น
 • ประโยชน์ของการเปิดหน้าต่าง OPEN AREA
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • กระบวนการสื่อสาร
 • หน้าที่ของการสื่อสาร
 • กฎเกณฑ์ในการสื่อสารที่ดี
 • วัฒนธรรมการสื่อสาร
 • เทคนิค E. I. O. U.
 • กรอบความคิดในการสื่อสาร
 • กฎแห่งการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
 • ชื่นชมอย่างเปิดเผย
 • องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
 • เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ
 • อุปสรรคในการฟัง
 • ระดับของการฟังอย่างตั้งใจ
 • ระดับของการฟังอย่างตั้งใจ
 • การฟังแบบ REFLECTING
 • 5 องค์ประกอบในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập      bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 

Module 2 :การรู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ การรู้จักและเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่นอย่างมีรูปแบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับคนอื่น

4.เพื่อนำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.เพื่อการแสวงหาจุดร่วม และ สงวนจุดต่าง ของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน

6.เพื่อค้นพบ “ตัวตน”ที่แท้จริงของตัวเองแล้ว จะสามารถนำพาตนเองและคนองค์กรที่มีความหลากหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

 

หัวข้อการอบรม

– รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจคนอื่น    (GET ME GIVE YOU)

– ความแตกต่างของ เจเนอเรชั่น  ต่างๆ

– เราเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใกล้ชิดมากที่สุด

– Work Shop (เปลี่ยนเสียงนาฬิกาปลุก) เปลี่ยนวิธีใหม่ๆ กับเรื่องที่ทำซ้ำๆ กันอยู่ทุกวัน

– Work Shop ฝึกสมาธิ

– การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

– Work Shop รู้ใจเพื่อน YES or NO

– Clip VDO การเข้าใจตัวเอง

– Work Shop ฟ้าร้อง/ฟ้าแลบ

– Work Shop หาเนื้อคู่

– เรียนรู้การทำงานของสมอง

– คิดด้วยสมองแต่ทำมันด้วยใจ

– การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Work Shop) การใบ้คำ ใบ้ภาพ

– ความหมายที่แท้จริงของชีวิต

– คำพังเพยไทย (Work Shop สนุกคลายเครียด)

– WHO ARE YOU (Work Shop)

– แบบทดสอบสัตว์สี่ทิศ

– Dialogue (พูดคุยกันแบบสบายๆในกิจกรรมที่ผ่านมา)

– คนเราแตกต่างกันอย่างไร? และเราจะได้ประโยชน์ในการรู้ถึงความแตกต่างนั้นได้อย่างไร?

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น

2.บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

3.ผู้บริหาร หัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

 

bắn cá casinoLiên kết đăng nhậpbắn cá casinoLiên kết đăng nhập

รูปแบบการสัมมนา

เกมส์ / กิจกรรมกลุ่มทีมบิ้วดิ้ง / ฝึกปฏิบัติ Workshop

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่นเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

2.เข้าใจตัวเองและผู้อื่นด้วย แบบทดสอบ สัตว์สี่ทิศ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานเป็นทีม

3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและช่วยกันทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4.ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการลดความตรึงเครียดในการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

5.ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

 

 

4.หลักสูตร พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ Creative Thinking Skill Development

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หลักการและเหตุผล

ความคิดนอกกรอบในองค์กร

            ความคิดนอกกรอบในองค์กร ถือเป็นการปฏิวัติกระบวนการทำงานแบบเดิม ๆ ที่เคยใช้ในการบริหารจัดการในอดีต ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาท ทำให้การรับรู้ของบุคลากรเติบโตอย่างรวดเร็ว ความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา หากมนุษย์มิได้มีการพัฒนาความคิด หรือนำความคิดดังกล่าวออกมาแสดง ก็เท่ากับเป็นการปิดกั้นความคิดอย่างเสรี

           ผู้ที่มีอิทธิพลในกระบวนการคิดนอกกรอบในองค์กร คือ ระดับผู้บริหาร เพราะองค์กรจะเดินไปในแนวทางใด ขึ้นกับผู้บริหารในการแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กร แต่องค์กรโดยส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญกับการตลาด (Marketing) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องของค่าเสื่อมสภาพ (Maintenances) ก่อนจะมาถึงเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development–HRD) ซึ่งมักจะให้ความสำคัญอยู่ในอันดับท้ายสุด

            bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

         การที่จะให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสนใจในสิ่งอื่น ๆ เพราะมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรเหล่านั้น

        ปัจจุบันนี้หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ (Vision) ที่องค์กรได้วางไว้

          ผู้บริหารและทุก ๆ คนในองค์กร มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า บุคคลแต่ละบุคคลต่างมีเป้าหมายเป็นของตนเอง เพียงแต่ยังไม่ได้ถูกนำออกมาใช้

         การคิดนอกกรอบเป็นแนวทางเบื้องต้น ในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไปได้  เพราะการคิดนอกกรอบเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด

          การคิดเพียงอย่างเดียวมิได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แต่การที่ได้นำความคิดมาเขียน หรือปฏิบัติได้จริง เท่ากับเป็นการนำความเป็นนามธรรม (Intangible) แปรเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปธรรม (Tangible) ที่สามารถจับและสัมผัสได้

         ความคิดของมนุษย์ ต่างก็มีค่ามีความสำคัญกันทั้งสิ้น เพียงแต่ยังไม่มีช่วงเวลาที่จะให้ได้นำออกมาใช้ ก็เพียงเพราะว่า บุคลากรรุ่นแรก ๆ ยังไม่ละทิ้งความต้องการทะยานอยากในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอำนาจ กลัวว่าตนเองจะเสียอำนาจ เสียการปกครอง มิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนที่ควรจะได้รับ ไม่รู้จักการวางมือหรือการละวาง ดำเนินตามทางสายกลางตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้ผู้ปฏิบัติเดินทางสายกลาง ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน…ต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน”
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างของคน”
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดริเริ่ม”
 5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์”
 6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการคิดอย่างเป็นระบบ”
 7. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
 8. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์”

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หัวข้อการอบรม

ภาพรวมของการคิด

 • กระบวนการคิด (Thinking Process)
 • ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
 • ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)
 • ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 กิจกรรมเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ

เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น

 • หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)
 • การคิดด้วยหมวก 6 ใบ, การคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด
 • การดักจับความคิด (Idea spotting)
 • กระบวนการจัดลำดับความคิด
 • การประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map & Concept Map)
 • เทคนิค “Look Good…Look Bad” (ถ้าจะต้องดูดีและไม่ดูแย่…จะต้องทำอย่างไรบ้าง)
 • เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี้…แล้วจะทำอย่างไร”
 • เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่…หรือสิ่งที่เป็นอยู่”
 • เทคนิค “เข้าไปดูใกล้ๆ…ถอยไปดูห่างๆ”
 • เทคนิค “ตรงกันข้าม”
 • เทคนิค “คุณสมบัติและคุณประโยชน์”
 • เทคนิค “Mind Map”
 • เทคนิค “องค์ประกอบ”
 • เทคนิค “ต้นน้ำ…ปลายน้ำ” ฯลฯ เป็นต้น

bắn cá casinoLiên kết đăng nhậpประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน…ต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน”
 2. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างของคน”
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดริเริ่ม”
 5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์”
 6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการคิดอย่างเป็นระบบ”
 7. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
 8. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์”
 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                     50 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop              50%

   

5.หลักสูตรการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หลักการและเหตุผล

     การที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนไปในทิศทาง ที่ผู้บริหารได้วางนโยบายไว้นั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันได้นั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง

       แต่การที่จะมีความสุขและสนุกในการทำงานนั้นต้องมีธรรมและสมาธิในการบริหารคน และบริหารจิตใจของตนเอง หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้และฝึกวิธีปฏิบัติร่วมทั้งการใช้ชีวิตในการงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จด้วยการผ่านการบรรยายและกิจกรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งการบริหารงานและทางธรรมะ

      โดยหลักการของสมาธิที่นำมาปรับใช้กับองค์กร จะไม่เน้นไปทางศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียว จะทำได้ทุกศาสนาเพราะหลักของสมาธิเป็นหลักสากลที่ทุกชาติ ศาสนา สามารถทำได้ โดยวิธีการก็จะแตกต่างกันไป

        ผู้บรรยายสามารถเชื่อมโยงหลักของสมาธิกับศาสนาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสมและพอดี เราจึงเรียกว่า “การทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ”

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงาน

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ การภาวนาเพื่อความสงบสุขของชีวิต

4.ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ” สุนทรียะสมาธิ “

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

เนื้อหาการอบรม

บรรยายเรื่อง “สุขเป็น ก็ เป็นสุข”

 • การใช้ชีวิตให้สนุกกับการทำงาน
 • ระดมสมองสิ่งที่ทำให้สุขและทุกข์
 • หยิบสุข-ติดทุกข์
 • กิจกรรม“คุณเป็นคนประเภทไหน”
 • การทำแบบประเมินเพื่อวัดคุณเป็นคนประเภทไหน , บุคลิกของคนแต่ละประเภท
 • ประเมินตนเอง , ระดมสมองกันในกลุ่มว่าคุณเป็นคนเช่นนั้นหรือไม่ ?
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้น
 • เริ่มฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

บรรยายเรื่อง “การดูจิตของตนเองด้วยการทำสมาธิ”

 • การทำงานใดก็ตาม ต้องเริ่มที่ใจ , ปฏิบัติสมาธิทั้งวันถ้าไม่สุขก็ไม่เกิดประโยชน์
 • ก่อนถึงวันนั้น…ใจอยู่แค่วันพรุ่งนี้พอ
 • ขยับกายสบายชีวี/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ

บรรยายเรื่อง “ศิลปะแห่งการใช้สติ”

 • การมองมุมไหน ให้มองที่มีสติ ใช้สติในทางที่ควร
 • การมีสติกับการทำงาน
 • แยกกลุ่มปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ
 • กิจกรรม“ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร”
 • ใครคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ ฉีกกระดาษ 8 ช่อง ให้เขียนชื่อคนทีเรารัก 7 คน ในช่องกระดาษแล้วฉีก
 • ข้อดี – ข้อเสีย ขององค์กร จับผิดมากกว่าจับถูก?
 • สร้างความเป็นเนื้อเดียวกันและหัวใจดวงเดียวกัน
 • ทุกข์………..สิ่งที่ควรปล่อยวาง / เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด
 • การทำงานอย่างมีความสุข / การสร้างกำลังใจให้ตนเองและผู้อื่น

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

จิตอาสาร่วมพัฒนางานให้มีคุณภาพ”

 • การสร้างความสุขในองค์กร วันนี้คุณมีจิตอาสาต่อองค์กรหรือยัง ?
  • จิตอาสาด้วยคำพูด
  • จิตอาสาด้วยกำลังใจ
 • กิจกรรม“ปุจฉา – วิสัชนา ตอบทุกคำถามคลายข้อสงสัย”
 • เราทำวันนี้เพื่อคนที่เรารัก จงมองระหว่างทางมากกว่าปลายทาง

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 • หากวันนั้นมาถึง…….คุณจะรู้สึกอย่างไร
 • วันนี้…..คุณทำ ในสิ่งที่เขาอยากเห็น ….คุณพูด ในคำที่เขาอยากได้ยิน แล้วหรือยัง ?
 • กิจกรรม“วิธีสร้างสุขให้ตนเองเพื่อคุณภาพการทำงานที่ดี”
 • อย่าขยายความทุกข์ต่อ
  • ความสุขสร้างได้ สร้างข้อคิดให้ตนเอง
  • สมาธิเพื่อพัฒนาคุณภาพในการทำงาน
  • จากใจ……..สู่ใจ เข้าใจเข้าถึง…สู่ที่พึ่งทางใจ
 • กิจกรรม“องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งความสุข”
  • องค์กรเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
 
 • จุดเทียนอุดมการณ์ แห่งองค์กร

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

วิธีการนำเสนอ

 • ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้เกมละลายพฤติกรรม เกมเพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การบรรยายประกอบตัวอย่าง Workshop และตัวอย่าง Clip
   

ข้อสรุปของทั้ง 4 หลักสูตรกับการเชื่อมโยงด้วยหลักสูตร สุนทรียะสมาธิ

           ทางผู้บรรยายได้ทำเป็นลักษณะมีการเชื่อมโยงทุกๆหลักสูตรด้วย เครื่องมือที่เรียกว่า รู้จักตัวเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Get me Give YOU) ด้วยแบบทดสอบที่เรียกว่า ผู้นำสี่ทิศ เพื่อแบ่งประเภทของคนว่าเป็นคนบุคลิก นิสัย ความคิด กรอบแนวคิด และอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับข้องกับบุคคลประเภทนั้นๆ

         ซึ่งทุกหลักสูตรจะนำตัวนี้มาเป็นตัวดำเนินเรื่องราวต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง สถานการณ์ให้เห็นภาพชัดเจน และเพิ่มระดับความเข้มข้นจนถึงหลักสูตรสุดท้าย ที่เรียกว่า สุนทรียะสมาธิ จะปรับสมดุลใจให้เข้าใจชีวิตที่แท้จริงอย่างเหมาะสมที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพียงอย่างเดียว สุนทรียะสมาธิ จึงเป็นหลักสากล

        bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

   เราเรียกทั้งหมดว่า ปัญญา 3 ฐาน ( ฐานคิด ฐานกาย ฐานใจ)

ฐานที่ 1.ฐานคิด ประกอบไปด้วย

 • หลักสูตรการเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพด้วย 5Q (Leadership with 5Q)
 • หลักสูตการบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Time Management & Creativity for effective work techniques)
 • หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill Development)

     โดยทั้ง 3 หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้กระบวนการทางความคิด โดยทางผู้บรรยายจะให้กรอบแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรม และผู้เข้าอบรมจะช่วยกันระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีมิติและนุ่มลึก

 

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 ฐานที่ 2.ฐานกาย ประกอบไปด้วย

 • หลักสูตรการสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ (TEAM BUILDING)

         ฐานนี้จะเน้นไปที่กิจกรรมการสร้างทีม การลงมือทำ ร่วมมือร่วมใจ สามัคคี เพราะหลังจากได้ผ่าน ฐานคิด มาแล้วทำให้กระบวนการคิดจะมีระบบมากขึ้น ซึ่งก็จะนำมาใช้กับฐานกายแบบไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงาน จะได้เรื่องทีมเวิร์คเป็นอย่างมาก

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

ฐานที่ 3.ฐานใจ ประกอบไปด้วย

 • หลักสูตรการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ

         หลังจากที่ผ่านทั้ง 2 ฐาน (ฐานคิด ฐานกาย) ด้วยทั้ง 4 หลักสูตรมาแล้ว ผู้เข้าอบรมจะเริ่มมีกระบวนการคิด และลงมือทำอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคีเป็นทีมเดียวกัน ทำให้มีทิศทางในการทำงานไปในทางเดียวกัน

        แต่สุดท้ายถ้าไม่มีอะไรมาสมดุลไว้ จะทำให้การทำงานของพนักงานเครียดไป เพราะคิดแล้วทำอยู่ตลอดไป ส่งผลเสียกลับมาภายหลังได้ถ้าไม่มีอะไรมาถ่วงดุลไว้ จึงเกิด หลักสูตรการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ ที่เป็นฐานใจขึ้น เพื่อทำให้พนักงานสมดุลระหว่าง กายและใจ ได้อย่างเหมาะสม อย่างไม่สุดโต่งทางใดทางหนึ่ง

           ทั้งนี้หลักการทำสมาธิจะช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย แต่ไม่ผ่อนแรงในการทำงาน พนักงานจะสามารถรู้ศักยภาพของตัวเองว่าควรทำสุดความสามารถแค่ไหน และควรพักผ่อนแค่ไหน จะเป็นการสมดุลระหว่างงานและชีวิตตัวเองหรือครอบครัวได้อย่างลงตัว

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

       
Did you enjoy this article?

ความเห็น

 1. Pingback:
 2. Pingback:
 3. Pingback:
 4. Pingback:
 5. Pingback:

ใส่ความเห็น