bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หลักการและเหตุผล

         การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆกับการสร้างผลประกอบการและการเติบโต

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

          การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าขององค์กร ถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง

          ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึก แห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ผนึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคใหม่

     bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

      ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการรักองค์กร

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

          แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น จิตสำนึกส่วนบุคคลของลูกจ้างเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างเหล่านั้นได้ แต่ลูกจ้างบางรายไม่เคยเข้าใจหรือทราบความประสงค์ของผู้บริหารและบางรายก็ยังไม่สามารถสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้กับตนเองได้

          กระบวนการในการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการทำงาน และการรักองค์กรให้กับลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงกระทำ เพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิก
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจิตสำนึกในตนเองในการทำงานและการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า
 5. เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของคนกับองค์กร
 6. เพื่อให้พนักงานทราบหลักการในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 7. เพื่อให้พนักงานทราบวิธีการในการทำให้พนักงานรักในองค์กร
 8. เพื่อให้ทราบบทบาทของหัวหน้างานและองค์กรในการสร้างความผูกพันกับองค์กร

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

เนื้อหา :

 1. การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร
 2. เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 3. ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
 4. ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
 5. จิตสำนึกของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร
 6. จิตสำนึกคุณภาพ
 7. จิตสำนึกบริการ
 8. กระบวนการเพิ่มผลิตภาพในตนเองเพื่อการเพิ่มผลผลิตขององค์กร
 9. วิวัฒนาการของคนสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์กร
 10. ความสัมพันธ์ของคนกับองค์กรในยุคปัจจุบัน
 11. คนกับงานในสายตาของนักจิตวิทยา
 12. ความหมายของความผูกพันกับองค์กร
 13. รูปแบบของความผูกพันกับองค์กร
 14. ปัจจัยบวกและลบ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน
 15. ลักษณะของงานที่สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
 16. ความหมายของ คำว่า “งาน”
 17. บทบาทของหัวหน้างานในการสร้างความรักในองค์กร
 18. บทบาทของผู้บริหารในการสร้างความรักในองค์กร
 19. ความสุขจากการทำงาน
 20. การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักองค์กร

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรักต่อองค์กร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบุคลากรที่มีความรักองค์กร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

วิธีการสัมมนา :

การบรรยาย เกม และการทำ Work Shop

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา :

พนักงาน ผู้จัดการ

Did you enjoy this article?

ความเห็น

 1. Pingback:
 2. Pingback:
 3. Pingback:
 4. Pingback:
 5. Pingback:
 6. Pingback:
 7. Pingback:
 8. Pingback:
 9. Pingback:
 10. Pingback:
 11. Pingback:
 12. Pingback:
 13. Pingback:
 14. Pingback:
 15. Pingback:
 16. Pingback:
 17. Pingback:
 18. Pingback:
 19. Pingback:
 20. Pingback:
 21. Pingback:
 22. Pingback:
 23. Pingback:
 24. Pingback:
 25. Pingback:
 26. Pingback:
 27. Pingback:
 28. Pingback:
 29. Pingback:
 30. Pingback:
 31. Pingback:
 32. Pingback:
 33. Pingback:
 34. Pingback:
 35. Pingback:
 36. Pingback:
 37. Pingback:
 38. Pingback:
 39. Pingback:
 40. Pingback:
 41. Pingback:
 42. Pingback:
 43. Pingback:
 44. Pingback:
 45. Pingback:
 46. Pingback:
 47. Pingback:
 48. Pingback:
 49. Pingback:
 50. Pingback:
 51. Pingback:
 52. Pingback:

ใส่ความเห็น