bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

  bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “คนเราทุกคนล้วนต้องเจอการเปลี่ยนแปลง”
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลง”
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า”
 5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร
 6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลง และวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง และจัดการกับความขัดแย้ง โดยสามารถสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลอย่างยั่งยืน
 7. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง”

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

  หัวข้อการอบรม

  Module 1: Overview

 • ทำไมจึงต้องเปลี่ยนแปลง
 • กรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจกับสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์จริง

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

Module 2: Change Management Processes

 • 9 ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลง
 • วิเคราะห์มิติของการเปลี่ยนแปลง
 • กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง
 • แหล่งที่มาของความล้มเหลว และข้อควรระวังของการเปลี่ยนแปลง

  bắn cá casinoLiên kết đăng nhập 

Module 3: Change Agent Roles and Responsibilities

 • บทบาท และหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • ทักษะและความสามารถในการนำการเปลี่ยนแปลง

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập 

Module 4: Managing Change and Conflict Management

 • วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)และการเกิดความขัดแย้ง
 • เคล็ดลับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • กรณีศึกษา และ workshop เพื่อวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการกับความขัดแย้ง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

 bắn cá casinoLiên kết đăng nhập 

 ภาพรวมของการคิดที่ใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลง

 • กระบวนการคิด (Thinking Process)
 • ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
 • ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)
 • ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

กิจกรรมเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ

เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น

 • หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)
 • • การดักจับความคิด (Idea spotting)
 • กระบวนการจัดลำดับความคิด
 • เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี้…แล้วจะทำอย่างไร”
 • เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่…หรือสิ่งที่เป็นอยู่”
 • เทคนิค “ตรงกันข้าม”
 • เทคนิค “Mind Map”

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      40 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop    60%

Did you enjoy this article?

ความเห็น

 1. Pingback:
 2. Pingback:
 3. Pingback:
 4. Pingback:
 5. Pingback:
 6. Pingback:
 7. Pingback:
 8. Pingback:
 9. Pingback:
 10. Pingback:
 11. Pingback:
 12. Pingback:
 13. Pingback:
 14. Pingback:
 15. Pingback:
 16. Pingback:
 17. Pingback:
 18. Pingback:
 19. Pingback:
 20. Pingback:
 21. Pingback:
 22. Pingback:
 23. Pingback:
 24. Pingback:
 25. Pingback:
 26. Pingback:
 27. Pingback:
 28. Pingback:
 29. Pingback:
 30. Pingback:
 31. Pingback:
 32. Pingback:
 33. Pingback:
 34. Pingback:
 35. Pingback:
 36. Pingback:
 37. Pingback:
 38. Pingback:
 39. Pingback:
 40. Pingback:
 41. Pingback:
 42. Pingback:

ใส่ความเห็น