bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทำงาน

 

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้ Daily Management กับการทำงาน
หลักการและเหตุผล :

ในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรย่อมมีกระบวนการที่กำหนดขึ้นมาเฉพาะ และมีการกำหนดตำแหน่งงานขึ้นมาเพื่อทำให้ที่ให้กระบวนการนั้นๆบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาของทุกองค์คือ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งๆนั้นๆไม่ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ หรือต้องควบคุมอะไร อย่างไร เพื่ออะไร จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการนั้นและกระบวนการถัดไป การบริหารงานประจำวัน เป็นเครื่องมือหนึ่งใน TQM ที่ทรงประสิทธิภาพทำให้แต่ละตำแหน่งสามารถวิเคราะห์ บริหารการทำงานในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในกระบวนการถัดไป การบริหารงานประจำวัน คือ “ กิจกรรมทั้งหมดที่ทำเป็นกิจวัตรเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยพื้นฐานแล้วกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมเพื่อ การรักษาสภาพปัจจุบัน ไว้  แต่ก็ รวมถึงการปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วย ” การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการการบริหารนโยบาย และการบริหารกิจกรรมพื้นฐาน (Bottom up Activities) เป็นหลัก โดยการบริหารนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตามวงล้อ PDCA ส่วนการบริหารงานประจำวันจะมุ่งเน้นการรักษาสภาพและปรับปรุงงานโดยหมุนตามวงล้อ SDCA และถ้าผลลัพธ์จากการบริหารงานประจำวันที่เป็นปัญหาระดับวิกฤตก็จะถูกยกขึ้นมาปรับปรุงเป็นนโยบาย  

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรม ได้รู้จักและเข้าใจ วิธีการการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน รวมทั้งเทคนิคการควบคุมติดตามงาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสรุปผลงานประจำวันและเขียนออกมาเป็นรายงานได้อย่างดี
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA) มาตรฐานงาน และวงจร PDCA เพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน.ให้กับองค์กร
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายขององค์กรและการบริหารงานประจำวัน ว่าต้องสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน
 

 

ลักษณะของการอบรม

  เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DISC Model และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการ

 1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม
 2. การใช้เครื่องมือ DISC Model และ OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น
 • Ai (Appreciative Inquiry)
 • Dialogue สุนทรียะสนทนา
 • เกมพฤติกรรม
 • Work Shop
 • Clip VDO และอื่นๆ
 

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

 

 • ทำไมเราต้องบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
 
 • ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการบริหารงานประจำวัน
 
 • องค์ประกอบของ Daily Management
 • แนวคิดในการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ของหัวหน้างานที่ดี
 
 • วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA)
 
 • มาตรฐานงาน และ PDCA เพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน
 
 • เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
 
 • เทคนิคการควบคุมกระบวนการทำงาน
 
 • จุดควบคุม วิธีควบคุมและการรายงานความผิดปกติ
 
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
 
 • เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
 

เทคนิคในการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Follow-up)

 
 • ประโยชน์ของการติดตามงาน
 
 • หลักและวิธีการติดตามงาน
 
 • 4 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล
 
 • การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน

 

สรุปบทเรียน และถาม-ตอบ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. ผู้ข้าอบรม ได้รู้จักและเข้าใจ วิธีการการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน รวมทั้งเทคนิคการควบคุมติดตามงาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสรุปผลงานประจำวันและเขียนออกมาเป็นรายงานได้อย่างดี
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA) มาตรฐานงาน และวงจร PDCA เพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน.ให้กับองค์กร
 5. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายขององค์กรและการบริหารงานประจำวัน ว่าต้องสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน
   

กลุ่มเป้าหมาย

  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

 

วิธีการอบรม

การบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม, เดี่ยว/ ทำแบบ Assessment /Clip VDO

 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      30 % 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop    70%      
Did you enjoy this article?