bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

หลักสูตร เทคนิคการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (High Performance Working by Mind Map Technique)

หลักสูตร เทคนิคการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(High Performance Working by Mind Map Technique)   

 

หลักการและเหตุผล :

แผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นแผนผัง ใช้เพื่อแสดงคำหรือแนวความคิดของมนุษย์ที่เชื่อมโยง ความคิดต่าง ๆ จากจุดศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อย ที่สัมพันธ์กัน ส่วนการการพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงาน คือ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิภาพเป็นการใช้ปัจจัยและกระบวนการ ในการดำเนินงาน โดยแบ่งประเภทของประสิทธิภาพ การทำงานได้ 2 ระดับคือ 1) ประสิทธิภาพของบุคคล และ 2) ประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้ค่าของประสิทธิภาพ การทำงานสามารถแสดงในรูปแบบเชิงตัวเลข หรือรูปแบบ การบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการ ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่า เกินความจำเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธี การปฏิบัติที่เหมาะสม แผนที่ความคิดถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยในการจัดระเบียบความคิด ช่วยให้การทำงาน ในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและ ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร Mind Map เป็น เครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นการแสดงผลของ “ภาษาของสมอง” เป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิด ใช้ได้ทั้งการนำข้อมูลเข้า (จดบันทึก) และออกจากสมอง (ระดมสมอง แสดงความคิด) ดังนั้นการเข้าใจหลักการทำงานของสมอง รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องมือ Mind Map ทำให้เกิดเครื่องมือที่ง่ายและสะดวกต่อการแปลความคิดที่อยู่ในสมองออกมาเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ และการเขียนแผนภาพความคิดด้วย Mind Map จะช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การวางแผนทรัพยากร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการเขียน Mind Map
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดและการถ่ายทอดโดยใช้ Mind Map
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานทั่วไปของสมองที่นำไปสู่กระบวนการคิด
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่จะทำให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน ด้วย Mind Map
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิค เครื่องมือที่ได้เรียนรู้จาก Mind Mapไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

Module 1 เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของสมองและการคิดประเภทต่างๆ

 • สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง
 • หลักการสำคัญของการเป็นนักคิด
 • เข้าใจการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อการคิด
 • ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด 5 แบบเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • การคิดเชิงแก้ปัญหา ( Problem Thinking )
  • การคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytic Thinking )
  • การคิดเชิงสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking )
  • การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking )
  • การคิดเชิงบูรณการ ( Integrated Thinking )
 • Workshop : กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
 

Module 2 หลักการพื้นฐานของการเขียน Mind Map

 • Mind Map คืออะไร
 • เหตุใดจึงควรใช้ Mind Map
 • การเขียน Mind Map ควรมีหลักคิดอย่างไร
 • หลักการเขียน Mind Map ได้อย่างมั่นใจ
 • ตัวอย่างการเขียน Mind Map ในการทำงานและการดำเนินชีวิตทั่วไป
 • ถอดบทเรียนตัวอย่างMind Map เพื่อเข้าใจหลักการเขียนเชิงลึก
 • Workshop : สร้าง Mind Map ในสไตล์ของตัวเองพร้อมทั้งฝึกถอดบทเรียนการคิดที่ใช้เขียน
 

Module 3 ประยุกต์ใช้ Mind Map กับการทำงาน  

 • Mind Map กับการวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมาย
 • Mind Map กับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • Mind Map กับการนำเสนอแนวคิด
 • Mind Map กับการวางผังบุคลากร
 • Mind Map กับการสอนงานและมอบหมายงาน
 • Workshop : ประยุกต์ใช้ Mind Map กับการการทำงานจริง
 

Module 4 ประยุกต์ใช้ Mind Map กับการใช้ในชีวิตประจำวัน

 • Mind Map กับการสร้างสมดุลชีวิต
 • Mind Map กับการช่วยในการจัดระเบียบความคิด ให้สามารถคิดได้ทั้งแบบ คิดกว้าง และคิดลึก – คิดกว้าง คือ คิดออกไปรอบ ๆ ด้าน ไม่เกี่ยวข้องกัน คนละประเด็น คนละเรื่อง
 • Mind Map กับช่วยในการจับประเด็นสำคัญ สรุปสาระสำคัญนำมาสื่อสารให้ผู้อื่นสามารถจับต้อง เข้าใจ และช่วยเหลือได้
 • Mind Map กับการช่วยในการจัดลำดับความสำคัญก่อน หลัง อะไรเป็นเรื่องหลักและอะไรเป็นเรื่องที่แตกย่อยสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย

 

ประโยชน์ที่ไดรับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการเขียน Mind Map
 2. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดและการถ่ายทอดโดยใช้ Mind Map
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานทั่วไปของสมองที่นำไปสู่กระบวนการคิด
 4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่จะทำให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน ด้วย Mind Map
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิค เครื่องมือที่ได้เรียนรู้จาก Mind Mapไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                                  30 % 2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                 70%  
Did you enjoy this article?