bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)

หลักสูตร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)

 

หลักการและเหตุผล

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 

  บทบาทหนึ่งที่พนักงานทุกคนควรมีนั่นก็คือ การมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จมาจากการปฎิบัติงานที่มีพลังมีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ถ้าว่าในความเป็นจริงทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจสร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือต่ำกว่ามาตราฐานการทำงาน

        บางครั้งช่วงเวลาทำงานยังอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เฉื่อยชา ไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างใด ไม่เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน อีกสารพัดปัญหาที่ทำให้พนักงานในองค์กรหมดไฟในการทำงาน      ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

       องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่องค์กรควรต้องคำนึงถึง เพราะฉะนั้น Happy workplace จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การบริหารงานราบรื่น เมื่อคนในองค์กรมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความภูมิใจ  เห็นคุณค่าของงาน

 

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 การมองเห็นคุณค่าของงานและเพื่อนร่วมงาน   ตลอดจนรู้จัก เข้าใจคนรอบข้าง ทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้เกิดการกระตุ้น เสริมพลังการทำงาน และสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

  การได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวมอย่างมีความสุข

        การจะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงาน ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน การจัดอบรมและสัมมนาเรื่อง องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

      จากการอบรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส่วนงานไหน ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรประสบพบเจอก็คือ พนักงานเข้าอบรมแล้ว ช่วงแรกจะมีไฟในการทำงาน แต่หลังจากนั้นก็จะหมดไฟลงไปเรื่อยๆ แล้วก็รอปีต่อไปที่จะทำการจุดไฟให้ลุกขึ้นอีกครั้ง

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

  ซึ่งถ้ามาดูกันแล้วจะเห็นได้ว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ 1-2 เดือน ที่ผลงานจะดีขึ้น และหลังจากนั้นจะพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะค่อยๆทรงตัวและลดลงไปในที่สุด ส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เริ่มไม่เห็นความสำคัญของการฝึกอบรม

         จึงมองแค่อบรมตามกฎหมายหรือตามนโยบายของบริษัท ทั้งๆที่การฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่เพราะขาดความเข้าใจในการที่นำมาปรับใช้ และความต่อเนื่องในการอบรมรวมไป ทั้งการเฝ้าติดตามประเมินผลหลังอบรมไม่มีการติดตามผล (ก่อนอบรม หลังอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน)

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

       และหลังจากการฝึกอบรมแล้วกลับมาในบรรยากาศเดิมๆ มีความขัดแย้ง และปล่อยให้มันกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กร บางครั้งก็สายเกินแก้ไขทำให้ สูญเสียโอกาสต่างๆ ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างน่าเสียดาย

 

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 

   Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) จึงเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักถึงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขในการทำงาน ท้ายที่สุดก็จะส่งผลดีแก่ตัวผู้บริหารและองค์กรเอง

 

วัตถุประสงค์ :

 1.เพื่อเป็นแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีก่อให้เกิดความสุข

2.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมทั้งได้กรอบแนวความคิดต่างๆ ในการทำงาน

3.เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข

4.เพื่อเกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5.เพื่อเข้าใจวิถีแห่ง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

เนื้อหาหลักสูตร:

 

Module 1 :  นิยามความสุขในที่ทำงาน

 • ความหมายที่แท้จริงของการสร้างความสุข
 • มุมมองรอบด้าน เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงชีวิตกับการทำงานอย่างลงตัว ที่ประกอบไปด้วย

        Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

        Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

        Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

        Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

        Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

        Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนา และการทำสมาธิ

       Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 • ความสุข ความทุกข์ ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร และมีผลอะไรกับชีวิต
 • ร่วมกันออกแบบกิจกรรม “ความสุขในที่ทำงานของตัวคุณ”
 

Module 2  :  อะไรที่ทำให้ไปไม่ถึง ความสุข

 • งานไม่สร้างสรรค์ หรือ  คนไม่สร้างเสริม จึงไม่เกิดการสร้างสุข
 • องค์กรที่ไม่สร้างสุขเกิดจากสาเหตุอะไร
 • เทคนิคจัดการกับปัญหา และคนหมดไฟในที่ทำงาน
 • ร่วมทำกิจกรรม : หาที่มาของเหตุผลของการไม่มีความสุขในที่ทำงาน
 

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 

Module 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน

 
 • ความพร้อม และความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย
 • ความพร้อมของจิตใจ
 • วิถีการทำงาน
 • สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อร่วมงาน หัวหน้า และลูกน้อง
 • สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 • ร่วมทำกิจกิจกรรม : ผลงานที่ออกมาจากความสุขในการทำงาน

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 

Module 4 : เพิ่มพลังกายและพลังใจ มุ่งสู่ความสุขในการทำงาน 

ด้วยหลักการของ 5Q (IQ EQ OQ AO UQ)

 
 • พัฒนาทักษะการทำงาน – ทำงานยากให้เป็นงานง่าย
 • สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน
 • เสริมสร้างแรงกาย ปลุกพลังใจ  ในการทำงาน
 • กิจกรรม : เติมเต็มความสุขในการทำงาน
 • พัฒนาทักษะชีวิต – เสริมสร้างมุมมองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • วิธีผ่อนคลายความเครียดในที่ทำงาน
 • ผ่อนคลายสรีระ
 • ผ่อนคลายอารมณ์
 • ผ่อนคลายการกระทำ
 • กิจกรรม : การผ่อนคลายความเครียด

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 

สรุปคำถามและคำตอบ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

 1.เพื่อเป็นแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีก่อให้เกิดความสุข

2.ผู้เข้าอบรมจะได้แนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมทั้งได้กรอบแนวความคิดต่างๆ ในการทำงาน

3.ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข

4.ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5.ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิถีแห่ง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

bắn cá casinoLiên kết đăng nhập

 กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าอบรม

       พนักงานทุกระดับที่ต้องการมีความสุขและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

Did you enjoy this article?